Voorwaarden cliënten

Voorwaarden cliënten 2018-06-18T09:40:24+00:00

Cliënten van Yvonne Loekemeijer gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Afspraken vooraf

Voorafgaand aan een onderzoeks- en/of begeleidingstraject, coachingsgesprek of observatie, worden afspraken gemaakt over:

  • wanneer en waar de afspraken gaan plaatsvinden;
  • de kosten die Yvonne Loekemeijer in rekening zal brengen;
  • wie de kosten gaat betalen.

Ook kan de cliënt worden verzocht om:

  • contactgegevens aan te leveren;
  • persoonlijke gegevens aan te leveren, zoals onderzoeksverslagen van andere hulpverleners;
  • deel te nemen aan een vooronderzoek (online).

Kosten, financiering, betaling

De cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Yvonne Loekemeijer.

Indien geen specifieke afspraken worden gemaakt over de kosten van een onderzoeks- of begeleidingstraject of andere dienst, berekent Yvonne Loekemeijer een uurtarief van € 85,- inclusief btw. Een kennismakingsgesprek wordt door Yvonne Loekemeijer niet in rekening gebracht.

Wanneer er (mogelijk) sprake is van een financiering vanuit overheid, gemeente (zoals een persoonsgebonden budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning) of verzekering, zal Yvonne Loekemeijer hierin medewerking verlenen indien dit vooraf wordt besproken. Die medewerking kan bestaan uit bijvoorbeeld hulp bij het invullen van de benodigde formulieren en het versturen van nota’s naar de betreffende instanties.

Het is mogelijk dat een dergelijke financiering niet de volledige kosten dekt. De niet-gedekte kosten komen dan rechtstreeks voor eigen rekening van de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger). Indien gaandeweg blijkt dat een verwachte financiering onverhoopt geheel of gedeeltelijk niet doorgaat, blijft de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Yvonne Loekemeijer.

Kosten voor een onderzoeks- of begeleidingstraject worden achteraf gefactureerd, tenzij expliciet anders overeengekomen. Kosten voor “losse” uren zoals voor begeleiding en observatie, worden achteraf gefactureerd.

Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, stuurt Yvonne Loekemeijer de cliënt een betalingsherinnering.

Indien twee weken na de betalingsherinnering de factuur nog niet is voldaan, is Yvonne Loekemeijer gerechtigd rente in rekening te brengen van 1% per maand zolang de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Ook is Yvonne Loekemeijer gerechtigd incassomaatregelen te treffen en die door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die hiermee verband houden, komen rekening voor de cliënt. Daarnaast kunnen eventuele openstaande afspraken door Yvonne Loekemeijer worden opgeschort.

In het geval dat de cliënt verwacht niet aan zijn betalingsverplichting te kunnen voldoen, wordt hij vriendelijk verzocht contact op te nemen met Yvonne Loekemeijer om te komen tot een oplossing waarmee betalingsproblemen kunnen worden voorkomen.

Annulering

Afspraken mogen tot uiterlijk 24 uur tevoren door de cliënt worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Yvonne Loekemeijer gerechtigd 75% van het geldende uurtarief in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

Geheimhouding

Medewerkers van Yvonne Loekemeijer, cliënten en andere betrokkenen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de gesprekken, bijeenkomsten, observaties en uit verslagen van elkaar verkrijgen.

Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) deelt Yvonne Loekemeijer cliëntinformatie met derden.

Dossier en persoonlijke gegevens

Bij aanmelding wordt de cliënt verzocht contactgegevens door te geven aan Yvonne Loekemeijer, alsmede gegevens m.b.t. huisarts en school (indien van toepassing).

Yvonne Loekemeijer streeft ernaar om alleen noodzakelijke persoonlijke gegevens te verzamelen van cliënten. Persoonlijke gegevens, gespreksverslagen etc. worden in digitale vorm opgeslagen en beveiligd met wachtwoorden.

Onderzoeks- en persoonsgegevens worden in geanonimiseerde vorm gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek naar Loekemeijer methoden en instrumenten.