Het Loekemeijertraject stap voor stap

Als je zelf, partner, kind of andere naaste de diagnose autisme heeft gekregen, wil je zo goed mogelijk geholpen worden. Onze ervaring is dat veel mensen in de huidige methodes teleurgesteld raken. En dat hulpverleners vaak vertellen dat autisme is wat het is en er geen ontwikkeling mogelijk is. Yvonne Loekemeijer zag in de praktijk dat er wel degelijk ontwikkeling mogelijk is. Daarom heeft zij de Loekemeijermethode ontwikkeld.

De Loekermeijermethode is geschikt voor iedereen met een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling of autisme. Ook als er alleen een vermoeden van autisme is en er (nog) geen officiële diagnose gesteld is. De methode helpt zowel kinderen, jongeren en volwassenen als hun naasten. Op deze pagina lees je hoe het traject dat bij de Loekemeijermethode hoort, verloopt.

Kennismaking

Als je voor jezelf, je partner, je kind of andere naaste de Loekemeijermethode overweegt, is het belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt. Tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis met elkaar. Wij geven je dan uitleg over de mogelijkheden die er zijn.

Een gehechtheidstraject bestaat uit een combinatie van gehechtheidsonderzoek en hulpverlening op maat. Een gehechtheidsonderzoek maakt over het algemeen deel uit van het gehechtheidstraject, maar kan ook als een op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd.

Als we samen besluiten tot een gehechtheidtraject op maat, maken we afspraken over de data en betaling. Als er sprake is van financiering uit een PGB, kunnen we helpen met het invullen van de benodigde formulieren. Nadat alle afspraken zijn gemaakt en de financiering is geregeld, kan het gehechtheidstraject beginnen.

Stap 1: Gehechtheidsonderzoek

De eerste stap in de Loekemeijermethode is een gedegen gehechtheidsonderzoek om vast te stellen in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. En dus in hoeverre de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de informatieverwerking zijn verlopen. Dit doen we middels het onderzoeksinstrument ADAut.

Het gehechtheidsonderzoek bestaat bij oudere kinderen, jongeren en (jong)volwassenen uit een vooronderzoek en gesprekken. Bij jongere kinderen vinden er ook nog observaties plaats. Hoe en waar het onderzoek plaatsvindt wordt in overleg beslist.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst. Gaat het om een jonger kind dan worden de ouders, verzorgers, leerkrachten en andere naasten verzocht om het kind in meerdere situaties te observeren. De bevindingen kunnen online ingevuld worden aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst geven de gehechtheidsonderzoeker handvatten om de onderzoeksgesprekken en/of de observaties voor te bereiden.

Onderzoeksgesprekken en/of observaties

Het gehechtheidsonderzoek wordt uitgevoerd door gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers. Zij hebben allemaal de intensieve Loekemeijeropleiding gevolgd. Het onderzoek bestaat meestal uit drie persoonlijke gesprekken en/of observaties van gemiddeld twee uur. Via vele onderzoekspunten gaan we uitgebreid in op:

Onderzoeksverslag met gerichte adviezen

Na afloop van het onderzoek schrijven we een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag. Je krijgt de mogelijkheid om het verslag te lezen en becommentariëren voordat we een definitieve versie leveren. In deze stap kijken we samen hoe verdere begeleiding vorm kan krijgen en hoe het op maat gemaakte pakket aan praktische adviezen en aanbevelingen in de praktijk kan worden gebracht.

Neem iemand mee

Kom je voor jezelf? Neem dan iemand mee die je goed kent, bijvoorbeeld je partner, ouder, vriend of vaste begeleider.

Stap 2: Actieve Nabijheid

Het is mogelijk je traject voort te zetten in de vorm van Actieve Nabijheid ofwel begeleiding. Ook is het mogelijk om een informatieve bijeenkomst te organiseren voor betrokkenen (familie, naasten, begeleiders, school, werk) om hen uitleg te geven over de onderzoeksresultaten en het in de praktijk brengen van de op maat gemaakte adviezen.

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we de mogelijkheid om zeer gericht aan te sluiten op de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin het kind, de jongere of (jong)volwassene zich bevindt. Hierdoor kan de hulpverlening ofwel begeleiding direct effectief worden ingezet.

We ondersteunen degene met autisme en zijn of haar naasten. Zij staan centraal; er wordt nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten waarop dit nodig is, aansluitend bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. We bewegen met hen mee. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Uniek is dat we de Actieve Nabijheid overdragen aan ouders, partners en andere naasten. Zo krijgen zij de mogelijkheid om alsnog het gehechtheidsproces samen met hun kind, partner of naaste te doorlopen en gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken. Het is tenslotte van essentieel belang dat een kind (ongeacht zijn leeftijd) het gehechtheidsproces (alsnog) doorloopt met ouders en niet met een hulpverlener.

Het is belangrijk dat er Actieve Nabijheid wordt geboden op basis van bewustwording en (aan)voelen in plaats van het aanleren van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt in andere methodes. Alleen dan kan iemand met autisme vanuit zichzelf stappen zetten in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

Stap 3: Ontwikkelen door Actieve Nabijheid

Degene met autisme zal langzaam maar zeker door Actieve Nabijheid vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Als iemand zich verder ontwikkelt en situaties of gedragingen gaat aanvoelen, kan er stapsgewijs minder Actieve Nabijheid worden geven. Uiteindelijk kan de Actieve Nabijheid stapsgewijs afgebouwd worden. Je zal merken dat hoe verder iemand met autisme in zijn of haar ontwikkeling komt hoe meer zijn of haar levenskwaliteit en welzijn verbeteren en de angsten, stress, depressies en het gehechtheidstrauma stapsgewijs afnemen. Er wordt toekomstperspectief geboden!

Tarieven en PGB

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht.

  • Onderzoekstraject particulier (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken, advies en uitleg en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag): € 1.360,00.
  • Informatieve bijeenkomst: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.
  • Persoonlijke hulpverlening particulier: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.

Hier vind je de professionals die gelicenseerd zijn om met de Loekemeijermethode te werken.

Onze trajecten worden vergoed vanuit PGB en niet vanuit de zorgverzekeraar.
Het Loekemeijertraject is geen behandeling, daarom wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het gehechtheidsonderzoek is geen diagnostiek, het geeft inzicht in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid iemand zich bevindt en hoe je de begeleiding effectief kan inzetten. Dit is het startpunt in de begeleiding. Dit startpunt heb je nodig om de begeleiding goed af te stemmen, zodat er ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. Het waarborgt de kwaliteit. De Loekemeijermethode is een methodische en systeemgerichte benadering. Het is een unieke methode waarbij gehechtheid de basis is. Er is geen andere partij die hetzelfde kan aanbieden, hierdoor vergoeden gemeenten het Loekemeijertraject vanuit PGB.

Hier vind je informatiefolders over het gehechtheidstraject en over de Loekemeijermethode. Deze kun je gebruiken voor de aanvraag bij je gemeente.

Loekemeijermethode algemene visie