Het Loekemeijertraject stap voor stap

Of je nu zelf autisme hebt of je kind de diagnose heeft gekregen, je wil zo goed mogelijk geholpen worden. Onze ervaring is dat veel mensen in de huidige methodes teleurgesteld raken. En dat hulpverleners vaak vertellen dat autisme is wat het is en er geen ontwikkeling mogelijk is. Yvonne Loekemeijer zag in de praktijk dat er wel degelijk ontwikkeling mogelijk is. Daarom heeft zij de Loekemeijermethode ontwikkeld.

De Loekermeijermethode is geschikt voor iedereen met een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling of autisme. Ook als er alleen een vermoeden van autisme is en er (nog) geen officiële diagnose gesteld is. De methode helpt zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Op deze pagina leest u hoe het traject dat bij de Loekemeijermethode hoort, verloopt.

Kennismaking

Als je voor jezelf of voor je kind de Loekemeijermethode overweegt, is het belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt. Tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis met elkaar. Wij geven je dan uitleg over de mogelijkheden die er zijn.

Een begeleidingstraject bestaat uit een combinatie van gehechtheidsonderzoek en hulpverlening op maat. Een gehechtheidsonderzoek maakt over het algemeen deel uit van het begeleidingstraject, maar kan ook als een op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd.

Als we samen besluiten tot een onderzoeks- en/of begeleidingstraject, maken we afspraken over de gespreksdata en betaling. Als er sprake is van financiering uit een PGB, kunnen we helpen met het invullen van de benodigde formulieren. Nadat alle afspraken zijn gemaakt en de financiering is geregeld, kan het traject beginnen.

Stap 1: Gehechtheidsonderzoek

De eerste stap in de Loekemeijermethode is een gedegen gehechtheidsonderzoek om vast te stellen in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. En dus in hoeverre de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de sociale en de emotionele ontwikkeling zijn verlopen. Dit doen we middels het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut.

Het gehechtheidsonderzoek bestaat uit een vooronderzoek en drie intensieve gesprekken. Bij kinderen gaat het een beetje anders en wordt er in verschillende situaties geobserveerd. Het onderzoek geldt als startpunt voor het traject, maar kan ook als een op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd. Andersom kan begeleiding, afhankelijk van de situatie, ook los van een onderzoek worden geboden.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst. Als het om jou gaat, vul je hem zelf in. Gaat het om een kind dan worden de ouders, verzorgers, leerkrachten, begeleiders en andere naasten verzocht om het kind in meerdere situaties te observeren. De bevindingen kunnen online ingevuld worden aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst geven de gehechtheidsonderzoeker handvatten om de onderzoeksgesprekken en/of de observaties voor te bereiden.

Onderzoeksgesprekken en/of observaties

Het gehechtheidsonderzoek wordt uitgevoerd door gelicenseerde Loekemeijergehechtheidsonderzoekers. Zij hebben allemaal de intensieve Post-HBO geaccrediteerde Loekemeijeropleiding gevolgd. Het onderzoek bestaat uit drie intensieve, persoonlijke gesprekken en/of observaties van gemiddeld 2 uur. Via vele onderzoekspunten gaan we uitgebreid in op:

Neem iemand mee

Kom je voor jezelf? Neem dan iemand mee die je goed kent, bijvoorbeeld je partner, ouder, vriend of vaste begeleider.

Stap 2: Onderzoeksverslag met gerichte adviezen

Na afloop van het onderzoek schrijven we een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag. Je krijgt de mogelijkheid om het verslag te lezen en becommentariëren voordat we een definitieve versie leveren. In deze stap kijken we samen met jou hoe verdere begeleiding vorm kan krijgen en hoe het op maat gemaakte pakket aan praktische adviezen en aanbevelingen in de praktijk kan worden gebracht.

Stap 3: Hulpverlening

Het is mogelijk je traject voort te zetten in de vorm van persoonlijke hulpverlening ofwel begeleiding. Ook is het mogelijk om een informatieve bijeenkomst te organiseren voor betrokkenen (familie, naasten, begeleiders, school, werk) om hen uitleg te geven over de onderzoeksresultaten en het in de praktijk brengen van de op maat gemaakte adviezen. Het is belangrijk dat de betrokken partijen, zoals naasten, (hulpverlenings)instanties en hulpverleners nauw met elkaar samenwerken.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt zeer gericht aangesloten op de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin de onderzochte zich bevindt. Het is belangrijk dat er hulpverlening wordt geboden op basis van bewustwording en (aan)voelen in plaats van het aanleren van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt in andere methodes. Alleen dan kan iemand met autisme vanuit zichzelf stappen zetten in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Degene met autisme staat centraal; er wordt nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten waarop hij of zij dit nodig heeft. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Langzaam maar zeker zal een kind, jongere of volwassene met autisme door Actieve Nabijheid vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Als iemand zich situaties en gedragingen, of een gedeelte hiervan, eigen maakt en gaat aanvoelen, kan er stapsgewijs minder Actieve Nabijheid worden geboden. Uiteindelijk kan de Actieve Nabijheid en dus ook de hulpverlening stapsgewijs worden afgebouwd.

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht.

  • Onderzoekstraject particulier (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken, advies en uitleg en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag): € 1.275,00.
  • Informatieve bijeenkomst: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.
  • Persoonlijke hulpverlening particulier: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.

Het uurtarief van Yvonne Loekemeijer voor particulieren is € 85,00.

Onze trajecten worden over het algemeen vergoed vanuit PGB. Hier vind je informatiefolders over het gehechtheidstraject en over de Loekemeijermethode. Deze kun je gebruiken voor de aanvraag bij je gemeente.

Hier vind je de professionals (gehechtheidsonderzoekers) die gelicenseerd zijn om met de Loekemeijermethode te werken.