onderzoek en hulpverlening

Het Loekemeijertraject stap voor stap

Of je nu zelf autisme hebt of je kind de diagnose heeft gekregen, je wil zo goed mogelijk geholpen worden. Onze ervaring is dat veel mensen in de huidige methodes teleurgesteld raken. En dat hulpverleners vaak vertellen dat autisme is wat het is en er geen ontwikkeling mogelijk is. Yvonne Loekemeijer zag in de praktijk dat er wel degelijk ontwikkeling mogelijk is. Daarom heeft zij de Loekemeijermethode ontwikkeld.

De Loekermeijermethode is geschikt voor iedereen met autisme. Ook als er alleen een vermoeden van autisme is en er (nog) geen officiële diagnose gesteld is. De methode helpt zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Op deze pagina leest u hoe het traject dat bij de Loekemeijermethode hoort, verloopt.

Kennismaking

Als je voor jezelf of voor je kind de Loekemeijermethode overweegt, is het belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt. Tijdens een vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar. Wij geven je dan uitleg over de mogelijkheden die er zijn. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op het kantoor van degene die het onderzoek afneemt of aan huis. Als dat te ver weg is, kan het eventueel ook telefonisch.

Als we samen besluiten tot een onderzoeks- en/of begeleidingstraject, maken we afspraken over de gespreksdata en betaling. Als er sprake is van financiering uit een PGB, kunnen we helpen met het invullen van de benodigde formulieren. Nadat alle afspraken zijn gemaakt en de financiering is geregeld, kan het traject beginnen.

Stap 1: Gehechtheidsonderzoek

De eerste stap in de Loekemeijermethode is altijd een gedegen gehechtheidsonderzoek om vast te stellen in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. En dus in hoeverre de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de sociale en de emotionele ontwikkeling zijn verlopen. Dit doen we middels het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut.

Het gehechtheidsonderzoek bestaat uit een vooronderzoek en drie intensieve gesprekken. Bij kinderen gaat het een beetje anders en wordt er in verschillende situaties geobserveerd. Het onderzoek geldt als startpunt voor het traject, maar kan ook als een op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd. Andersom kan begeleiding, afhankelijk van de situatie, ook los van een onderzoek worden geboden.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst. Als het om jou gaat, vul je hem zelf in. Gaat het om een kind dan worden de ouders, verzorgers, leerkrachten, begeleiders en andere naasten verzocht om het kind in meerdere situaties te observeren. De bevindingen kunnen online ingevuld worden aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst geven de Loekemeijeronderzoeker handvatten om de onderzoeksgesprekken en/of de observaties voor te bereiden.

Onderzoeksgesprekken en/of observaties

Het gehechtheidsonderzoek wordt uitgevoerd door gelicenseerde Loekemeijergehechtheidsonderzoekers. Zij hebben allemaal de intensieve geaccrediteerde Loekemeijeropleiding gevolgd. Het onderzoek bestaat meestal drie intensieve, persoonlijke gesprekken en/of observaties van gemiddeld 2 uur. Via vele onderzoekspunten gaan we uitgebreid in op:

  • de ontwikkeling van de relaties met gehechtheidspersonen (de gerichtheid op de gehechtheidspersonen)
  • de emotionele ontwikkeling (de gerichtheid op zichzelf)
  • de sociale ontwikkeling (de gerichtheid op anderen)

Neem iemand mee

Kom je voor jezelf? Neem dan iemand mee die je goed kent, bijvoorbeeld je partner, ouder, vriend of vaste begeleider.

Stap 2: Onderzoeksverslag met gerichte adviezen

Na afloop van het onderzoek schrijven we een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag. Je krijgt de mogelijkheid om het verslag te lezen en becommentariëren voordat we een definitieve versie leveren. In deze stap kijken we samen met jou hoe verdere begeleiding vorm moet krijgen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt zeer gericht aangesloten op de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waar degene met autisme zich bevindt. Het is hierbij belangrijk dat de betrokken partijen, zoals naasten, (hulpverlenings)instanties en hulpverleners nauw met elkaar samenwerken. En het op maat gemaakte pakket aan praktische adviezen en aanbevelingen in de praktijk brengt.

Het is belangrijk dat iemand vanuit zichzelf stappen zet op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt in andere methodes. Degene met autisme staat centraal; er wordt nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten waarop hij dit nodig heeft. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Stap 3: Hulpverlening

Na afloop van het onderzoek is het mogelijk je traject voort te zetten in de vorm van persoonlijke hulpverlening. Ook is het mogelijk om een informatieve bijeenkomst te organiseren voor betrokkenen (familie, naasten, begeleiders, school, werk) om hen uitleg te geven over de onderzoeksresultaten.

Degene met autisme zal langzaam maar zeker door Actieve Nabijheid vanuit zichzelf verder ontwikkelen. Als iemand zich een handeling of gedraging, of een gedeelte hiervan eigen maakt en gaat aanvoelen, kan er stapsgewijs minder actieve nabijheid worden geven. Uiteindelijk kan de Actieve Nabijheid stapsgewijs afgebouwd worden.

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht.

  • Onderzoekstraject particulier (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken, advies en uitleg en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag): € 1.275,00.
  • Informatieve bijeenkomst: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.
  • Persoonlijke hulpverlening particulier: uurtarief van de gehechtheidsonderzoeker.

Het uurtarief van Yvonne Loekemeijer voor particulieren is: €85,00 per uur.

Onze trajecten worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit PGB/WMO. Bedrijven, gemeenten en instellingen op aanvraag.